Tag Archives: nguoi duoc du phan voi chua

NGƯỜI ĐƯỢC DỰ PHẦN VỚI CHÚA

Kinh thánh: Luca 5:1-11     -o0o-     Câu gốc: Luca 5:10 “…Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” 1.Những đặc điểm Chúa muốn chọn người sẽ dự phần với Chúa. 2.Cần biết được điều Chúa quan tâm. …

Read More »