Tag Archives: Công vụ các sứ đồ 1:8

QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 2:1-13   -o0o-     Câu gốc : Công vụ các sứ đồ 1:8“… Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến …

Read More »