Home / Ban Trung Tráng niên

Ban Trung Tráng niên

THÔNG CÔNG TẠI PHÚC ÂM

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 11/11/2018, chương trình Bồi linh – thông công nhân này Trung Tráng niên Tin lành đã được tổ chức tại nhà thờ Phúc Âm với sự tham dự của 05 Ban Trung Tráng niên đến từ các Hội Thánh Phúc Âm, Phúc Âm 2 …

Read More »

TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH

Kinh thánh: Đaniên 3:13-30  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 3:17 “…Nầy,hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua..” Không pha trộn niềm tin. Sợ Chúa hơn sợ người ta. Trải nghiệm …

Read More »