Home / Bài Giảng

Bài Giảng

HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 15:1-9     -o0o-     Câu gốc: Ma-thi-ơ 15:4a “…Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi.” 1.Một số quan niệm thiếu xót về hiếu kính. 2.Kiểu thể hiện sự hiếu kính Chúa không muốn thấy, chắc cha mẹ cũng không vui. 3.Cách …

Read More »

ĐƯỢC CHÚA HƯỚNG DẪN

Kinh thánh: Giăng 21:1-14     -o0o-     Câu gốc: Giăng 21:6 “…Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa.” 1.Nếu Chúa không hướng dẫn. 2.Lý do được Chúa hướng …

Read More »

NHÌN BIẾT CHÚA

Kinh thánh: Luca 24:13-25     -o0o-     Câu gốc: Luca 24:30-31 “…Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.” 1.Những ngăn trở khiến không nhìn biết …

Read More »

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC SINH

Kinh thánh: Giăng 20:19-31     -o0o-     Câu gốc: Giăng 20:20b – 21 “…Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. 21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” 1.Bình an giữa …

Read More »

BẰNG CHỨNG CỦA TÌNH YÊU

Kinh thánh: Rô-ma 5:6-11      ——–       Câu gốc: Rô-ma 5:8 “…Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” 1.Ban con một của Ngài cho chúng ta 2. Được xưng công …

Read More »

CẢM TẠ CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 100:1-5     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 100:4 “… Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” 1.Cảm tạ Chúa về điều gì? 2.Cảm tạ Chúa như thế nào? Một …

Read More »

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Kinh thánh: Giô-suê 6:1-20     -o0o-     Câu gốc: Giô-suê 6:1-2 “…Vả, Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, không người nào vào ra.2Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi.” 1.Bằng …

Read More »

XIN CHÚA MỞ CỬA CHO SỰ GIẢNG ĐẠO

Kinh thánh: Cô-lô-se 4:2-6     -o0o-     Câu gốc: Cô-lô-se 4:3a “…xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.” 1.Thái độ của người xin. 2.Đời sống của người xin. 3.Nhận …

Read More »

NGƯỜI TÌM KIẾM CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 24:1-10     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 24:6 “… Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” 1.Nhận thức rõ Đấng chúng ta tìm kiếm như thế nào? 2.Thái độ người tìm …

Read More »

NGƯỜI NỮ TIN KÍNH CHÚA

NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH Kinh thánh: Công vụ 18:24-28; Rôma 16:3-5     -o0o-     Câu gốc: Rôma 16:3-4 “…Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ …

Read More »