Bài Giảng

NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP

Kinh thánh: Công vụ 1:4-8,12-14   -o0o-     Câu gốc : Công vụ 1:8“… Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.“ 1. Ý NGHĨA …

Read More »

LÀM GÌ SAU KHI CHÚA THĂNG THIÊN

Kinh thánh: Công-vụ-các-sứ-đồ 1:12-14   -o0o-     Câu gốc : Công-vụ-các-sứ-đồ 1:14“… Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.“ 1. Thể hiện sự vâng lời Chúa.2. Trông đợi và tin …

Read More »

CHÚA ĐI VÀ SẮM SẴN

Kinh thánh: Giăng 14 :1-3   -o0o-     Câu gốc : Giăng 14 : 2“… Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.“ 1. CHÚA ĐI – THĂNG THIÊN2. CHÚA SẮM SẴN Một …

Read More »

THẮC MẮC VÀ LỜI GIẢI ĐÁP

Kinh thánh: Giê-rê-mi 12 : 1-17   -o0o-     Câu gốc : Giê-rê-mi 12 : 1“… Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thạnh vượng? Sao những người gian trá được …

Read More »

HÃY BẮT CHƯỚC CHÚA CHÚNG TA

Kinh thánh: Ê-phê-sô 5:1-20   -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 5:1“… Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài“ 1. Bắt chước Chúa trong việc sống yêu thương.2. Bắt chước Chúa trong việc sống thánh sạch.3. Bắt chước Chúa …

Read More »

Chúa Quan Tâm Giúp Đỡ Dân Ngài

Kinh thánh: Xuất Ê-díp-tô-ký 2:23-25 và 3:1-10   -o0o-     Câu gốc : Xuất Ê-díp-tô-ký 3:7“… Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được …

Read More »

XIN ĐỪNG LÀM CHÚA BUỒN

Kinh thánh: Lu-ca 19:41-48   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 19:41a “Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, …” 1. Điều gì làm Chúa buồn?2. Sống thế nào để không làm buồn lòng Chúa? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – …

Read More »

THƯƠNG VÀ PHẠT

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 24:18-25   -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 24: 25b“… Thế thì, Đức Giê-hô-va động lòng thương Y-sơ-ra-ên, và tai-họa trong xứ bèn ngừng lại.” A. PHẠT: 1. Lý do bị phạt 2. Mục đích sự sửa phạt B.THƯƠNG: 1. Ai thương 2. Thương ai Một số …

Read More »

Thắc Mắc Được Giải Đáp

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 13:24-43   -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 13: 36b“… môn-đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví-dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.” 1. Vì sao có những thắc mắc?2. Làm gì để những thắc mắc được giải đáp?3. Đã, đang và …

Read More »

Người Phụ Nữ Đáng Khen Ngợi

Kinh thánh: II Các-vua 4:8-37   -o0o-     Câu gốc : Châm ngôn 31:30“… Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi ” 1. Người nữ tin kính Chúa 2. Người nữ luôn thỏa lòng 3. Người nữ khôn ngoan …

Read More »