Home / Bài Giảng

Bài Giảng

HÃY VỮNG LÒNG BỀN CHÍ

Kinh thánh: Giô-suê 1:1-9  -o0o-     Câu gốc : Giô-suê 1:6 “…  Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.” Vì được Chúa trao phó một sứ mạng.Vì Chúa ở cùng.Vì có lời …

Read More »

DẠY VÀ HỌC LỜI CHÚA

Kinh thánh: Cô-lô-se 1:24-29  -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 1:28 “…  Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa …

Read More »

MỘT KIỂU MẪU ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

Kinh thánh: Châm ngôn 31:10-31  -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 5:33 “… Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.” Gương mẫu của người chồng.Gương mẫu của người vợ.Xây dựng mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái. …

Read More »

TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Kinh thánh: Mác 1:14-20  -o0o-     Câu gốc : Mác 1:17b “… Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. “ Lắng nghe tiếng của Chúa.Đi theo Chúa.Tiêu chuẩn để trờ nên tay đánh lưới người. Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự …

Read More »

NHỜ CẬY CHÚA

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 2:1-7  -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 2:1 “… Sau điều đó, Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va như vầy: Tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy đi lên. Đa-vít tiếp: Tôi phải lên …

Read More »

NGHE VÀ GIỮ LỜI CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 11:27-36  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 11:28 “… Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn! “ Lý do cần nghe và giữ lời Chúa?Thái độ cần có của người nghe và giữ lời Chúa.Phương cách giúp …

Read More »

BÀY TỎ TIN MỪNG

Kinh thánh: I Cô-rinh- tô 15:1-11  -o0o-     Câu gốc : I Cô-rinh- tô 15: 3-4 “… Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, …

Read More »

TIN MỪNG

Kinh thánh: II Các-vua 7:1-11  -o0o-     Câu gốc : II Các-vua 7: 9 “… Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình …

Read More »

BÀI HỌC DÀNH CHO MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Kinh thánh: II Các-vua 6:1-7  -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 9:37-38 “… Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Nhìn thấy nhu cầu.Mọi người cùng làm …

Read More »