Home / Bài Giảng

Bài Giảng

ĐƯỢC KÊU GỌI PHỤC VỤ CHÚA

Kinh thánh: Ê-Sai 6:1-8     -o0o-     Câu gốc : Ê-Sai 6:8 “…Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng:Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” 1.Biết Chúa. 2.Biết mình. 3.Biết sự kêu gọi của Chúa. Một số hình …

Read More »

SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN CHÚA

Kinh thánh: I Cô-rinh-tô 15:57-58    “…Nhưng,tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi,hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó …

Read More »

SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA ĐẸP LÒNG

Kinh thánh: Rô-ma 12:1-2     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 12:1     “…Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh …

Read More »

NGỌN ĐÈN KỲ DIỆU

Kinh thánh: Thi Thiên 119:1-16     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 119:105     “…Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” 1.Lời Chúa như ngọn đèn kỳ diệu ra sau? 2.Thái độ phải bày tỏ khi hiểu biết Kinh Thánh như ngọn đèn kỳ diệu …

Read More »

SỐNG THEO Ý MUỐN CHÚA

Kinh thánh: Phục truyền 10:12-22     -o0o-     Câu gốc : Phục truyền 10:12-13     “…Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và …

Read More »

SỐNG NHÂN TỪ

Câu gốc : Ê-phê-sô 4:32     “…Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” 1.Là mạng lệnh của Chúa. 2.Là có sự qua lại. 3.Là phải diệu dàng. 4.Là giống Chúa …

Read More »

NIỀM VUI TỪ CHÚA THĂNG THIÊN

Kinh thánh: Luca 24:51-52  “…Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.  Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” 1.Vui mừng khi chia tay. 2.Vui mừng vì được Đức Thánh Linh ban xuống. 3.Vui mừng vì Chúa đã sắm …

Read More »

COI CHỪNG TỘI VÔ TÍN

Kinh thánh: Phục truyền 1:19-46     -o0o-     Câu gốc: Phục truyền 1:31b,32 “…Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” 1.Biểu hiện của sự vô tín. 2.Hậu quả của việc vô …

Read More »

NGƯỜI ĐƯỢC DỰ PHẦN VỚI CHÚA

Kinh thánh: Luca 5:1-11     -o0o-     Câu gốc: Luca 5:10 “…Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” 1.Những đặc điểm Chúa muốn chọn người sẽ dự phần với Chúa. 2.Cần biết được điều Chúa quan tâm. …

Read More »