admin

ĐỪNG ĐỂ RỜI XA CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 2: 41-52  -o0o-     Câu gốc : Gia-cơ 5:19-20 “… Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ …

Read More »

NGƯỜI VÂNG PHỤC CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:13-23  -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 2:14 “… Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. “ Biết và hiểu chương trình của Chúa.Không nề hà công việc Chúa.Vâng phục Chúa giữa một thế giới đầy tội lỗi …

Read More »

SỬA SOẠN CHO CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 1:5-25   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 1:17 “… Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho …

Read More »

GIỮ MÌNH

Kinh thánh: Lu-ca 17:1-10   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 17:3a “… Các ngươi hãy giữ lấy mình. “ Lý do phải giữ mình.Phương cách giữ mình. Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT Chi phái 1– Tôn vinh Chúa Chấp sự Đoàn Ngọc …

Read More »

KINH NGHIỆM SỰ CHIẾN THẮNG

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 8:1-18   -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 8:6b “… Hễ nơi nào Đa-vít đi đến, thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. “ Không nương dựa vào những gì mình có, mà để lòng tin cậy nơi Chúa.Có lòng tận hiến cho Chúa.Sống công bình …

Read More »

DÂNG HIẾN VUI LÒNG CHÚA

Kinh thánh: I Sử-ký 29:1-16   -o0o-     Câu gốc : I Sử-ký 29: 14 “…Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã …

Read More »

THUỘC RIÊNG VỀ CHÚA

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 7:17-29  -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 7: 23b “… Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng nó thuộc riêng về Ngài. “ Nhờ đâu được thuộc riêng …

Read More »

CHÚA NHÌN THẤY

Kinh thánh: Lu-ca 13:10-17  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 13:12 “… Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh.“ Chúa nhìn thấy điều gì?Chúa thấy thì Chúa làm gì?Chúa muốn thấy gì nơi chúng ta? Một số hình ảnh …

Read More »