Home / admin (page 5)

admin

SỰ CHE CHỞ CỦA CHÚA

Kinh thánh: Ê-Sai 31:1-9     -o0o-     Câu gốc : Ê-Sai 31: 5 “…Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho. ” 1.Lý do khi không kinh …

Read More »

SỐNG THEO LỜI CHÚA DẠY

Kinh thánh: Công vụ 17:1-15     -o0o-     Câu gốc : Công vụ 17:4 “…Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa.” …

Read More »

PHƯỚC HẠNH VÀ THỬ THÁCH

Kinh thánh: II Các vua 4:8-37     -o0o-     Câu gốc : Thi thiên 23:6 “…Quả thật,trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” 1.Phước hạnh. 2.Thử thách. 3.Kết quả của người đối diện với thử thách …

Read More »

BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG

Kinh thánh: Rô-ma 12:9-21     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 12:15 “…Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” 1.Nền tảng của việc bày tỏ tình yêu là gì? 2.Phương cách bày tỏ tình yêu thương như thế nào? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG …

Read More »

PHÓ THÁC ĐƯỜNG LỐI MÌNH CHO CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 37:1-25     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 37:5 “…Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” 1.Vì sao cần phải phó thác đời sống mình cho Chúa? 2.Người phó thác đời sống mình …

Read More »

DÂNG HIẾN

Kinh thánh: Ma-la-chi 1:1-9     -o0o-     Câu gốc : II Cô-rinh-tô 9:7 “…Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” 1.Lý do dâng hiến: 2.Cách dâng hiến …

Read More »

THEO CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 8:23-27     -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 16:24 “…Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” 1.Có khi cũng gặp giông bão. 2.Phải thật sự nhờ cậy Chúa. 3.Phải lắng …

Read More »

ĐƯỢC KÊU GỌI PHỤC VỤ CHÚA

Kinh thánh: Ê-Sai 6:1-8     -o0o-     Câu gốc : Ê-Sai 6:8 “…Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng:Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” 1.Biết Chúa. 2.Biết mình. 3.Biết sự kêu gọi của Chúa. Một số hình …

Read More »