Home / admin (page 5)

admin

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC SINH

Kinh thánh: Giăng 20:19-31     -o0o-     Câu gốc: Giăng 20:20b – 21 “…Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. 21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” 1.Bình an giữa …

Read More »

BẰNG CHỨNG CỦA TÌNH YÊU

Kinh thánh: Rô-ma 5:6-11      ——–       Câu gốc: Rô-ma 5:8 “…Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” 1.Ban con một của Ngài cho chúng ta 2. Được xưng công …

Read More »

CẢM TẠ CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 100:1-5     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 100:4 “… Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” 1.Cảm tạ Chúa về điều gì? 2.Cảm tạ Chúa như thế nào? Một …

Read More »

Truyền giảng trong niềm vui

Tối ngày 12/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Tin Lành Tân Minh, nhân lễ khởi công xây dựng đã diễn ra chương trình truyền giảng do hội thánh Tân Minh kết hợp với Ban Truyền giảng tỉnh Bình Thuân thực hiện. Có khoảng 200 người tham dự, trong đó có …

Read More »

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Kinh thánh: Giô-suê 6:1-20     -o0o-     Câu gốc: Giô-suê 6:1-2 “…Vả, Giê-ri-cô đã đóng cửa mình cách nghiêm nhặt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, không người nào vào ra.2Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi.” 1.Bằng …

Read More »

XIN CHÚA MỞ CỬA CHO SỰ GIẢNG ĐẠO

Kinh thánh: Cô-lô-se 4:2-6     -o0o-     Câu gốc: Cô-lô-se 4:3a “…xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.” 1.Thái độ của người xin. 2.Đời sống của người xin. 3.Nhận …

Read More »

NGƯỜI TÌM KIẾM CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 24:1-10     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 24:6 “… Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” 1.Nhận thức rõ Đấng chúng ta tìm kiếm như thế nào? 2.Thái độ người tìm …

Read More »

NGƯỜI NỮ TIN KÍNH CHÚA

NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH Kinh thánh: Công vụ 18:24-28; Rôma 16:3-5     -o0o-     Câu gốc: Rôma 16:3-4 “…Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ …

Read More »