admin

ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI

Kinh thánh: Ro-ma 6:1-14   -o0o-     Câu gốc : Ga-la-ti 2:20“…  Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức …

Read More »

BIẾT VÀ LÀM

Kinh thánh: Ma-thi- ơ 28:1-15   -o0o-     Câu gốc : Ma-thi- ơ 28:8 “…Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.” Học theo việc biết đúng và làm đúng.Từ bỏ cách sống biết điều đúng nhưng …

Read More »

ĐỂ ĐẮC THẮNG CÁM DỖ

Kinh thánh: Luca 22:39-53   -o0o-     Câu gốc : Luca 22:46b “… Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. “ Nhận diện sự càm dỗ.Phát hiện ra cái bẫy của sự cám dỗ.Học theo Chúa Jesus khi đối diện cám dỗ. Một số hình ảnh …

Read More »

ĂN NĂN ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ

Kinh thánh: Luca 13:1-9   -o0o-     Câu gốc : Luca 13:8,9 “… Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn. “ Làm thế …

Read More »

NGƯỜI MẸ TIN KÍNH CHÚA

Kinh thánh: Xuất-ê-díp-tô-ký 2:1-10   -o0o-     Câu gốc : Hê-bơ-rơ 11:23-25 “… Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ …

Read More »

CHÚA VỚI TÔI

Kinh thánh: Ê-sai 63:7-9; 64:1-12   -o0o-     Câu gốc : Ê-sai 64:8 “…Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài. “ Chúa đã làm gì cho tôi?Tôi bày …

Read More »

NHÌN LÊN CHÚA

Kinh thánh: Sáng thế ký 15:1-6   -o0o-     Câu gốc : Thi thiên 121:1,2 “… Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. “ Ai cần nhìn lên Chúa?Nhìn lên …

Read More »

GIA ĐÌNH ĐƯỢC PHƯỚC

Kinh thánh: Sáng thế ký 48:1-16   -o0o-     Câu gốc : Sáng thế ký 48:15-16 “… Rồi người chúc phước cho Giô-sép rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt …

Read More »