Home / admin (page 4)

admin

SỐNG NHÂN TỪ

Câu gốc : Ê-phê-sô 4:32     “…Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” 1.Là mạng lệnh của Chúa. 2.Là có sự qua lại. 3.Là phải diệu dàng. 4.Là giống Chúa …

Read More »

NIỀM VUI TỪ CHÚA THĂNG THIÊN

Kinh thánh: Luca 24:51-52  “…Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.  Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” 1.Vui mừng khi chia tay. 2.Vui mừng vì được Đức Thánh Linh ban xuống. 3.Vui mừng vì Chúa đã sắm …

Read More »

COI CHỪNG TỘI VÔ TÍN

Kinh thánh: Phục truyền 1:19-46     -o0o-     Câu gốc: Phục truyền 1:31b,32 “…Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã bồng ngươi như một người bồng con trai mình. Dầu vậy, các ngươi vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” 1.Biểu hiện của sự vô tín. 2.Hậu quả của việc vô …

Read More »

NGƯỜI ĐƯỢC DỰ PHẦN VỚI CHÚA

Kinh thánh: Luca 5:1-11     -o0o-     Câu gốc: Luca 5:10 “…Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” 1.Những đặc điểm Chúa muốn chọn người sẽ dự phần với Chúa. 2.Cần biết được điều Chúa quan tâm. …

Read More »

HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 15:1-9     -o0o-     Câu gốc: Ma-thi-ơ 15:4a “…Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi.” 1.Một số quan niệm thiếu xót về hiếu kính. 2.Kiểu thể hiện sự hiếu kính Chúa không muốn thấy, chắc cha mẹ cũng không vui. 3.Cách …

Read More »

ĐƯỢC CHÚA HƯỚNG DẪN

Kinh thánh: Giăng 21:1-14     -o0o-     Câu gốc: Giăng 21:6 “…Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa.” 1.Nếu Chúa không hướng dẫn. 2.Lý do được Chúa hướng …

Read More »

NHÌN BIẾT CHÚA

Kinh thánh: Luca 24:13-25     -o0o-     Câu gốc: Luca 24:30-31 “…Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.” 1.Những ngăn trở khiến không nhìn biết …

Read More »