admin

NGƯỜI MẸ TIN KÍNH CHÚA

Kinh thánh: Xuất-ê-díp-tô-ký 2:1-10   -o0o-     Câu gốc : Hê-bơ-rơ 11:23-25 “… Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ …

Read More »

CHÚA VỚI TÔI

Kinh thánh: Ê-sai 63:7-9; 64:1-12   -o0o-     Câu gốc : Ê-sai 64:8 “…Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài. “ Chúa đã làm gì cho tôi?Tôi bày …

Read More »

NHÌN LÊN CHÚA

Kinh thánh: Sáng thế ký 15:1-6   -o0o-     Câu gốc : Thi thiên 121:1,2 “… Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất. “ Ai cần nhìn lên Chúa?Nhìn lên …

Read More »

GIA ĐÌNH ĐƯỢC PHƯỚC

Kinh thánh: Sáng thế ký 48:1-16   -o0o-     Câu gốc : Sáng thế ký 48:15-16 “… Rồi người chúc phước cho Giô-sép rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt …

Read More »

SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN CHÚA

Kinh thánh: Tít 2:11-15   -o0o-     Câu gốc : Tít 2:11-12 “… Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết …

Read More »

ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG

Kinh thánh: Sáng-thế-ký 46:1-4   -o0o-     Câu gốc : Sáng-thế-ký 46:4 “… Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.” Đời sống của người được Chúa ở cùng.Kết quả của người được Chúa ở cùng. Một …

Read More »