admin

VÂNG THEO LỜI CHÚA CHỈ DẠY

Kinh thánh: Ga-la-ti 2:1-14   -o0o-     Câu gốc : Ga-la-ti 2: 2a“… Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô-bày Tin-lành mà tôi đã giảng trong người ngoại-đạo ra cho anh em .” 1. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHÚNG TA CHỌN VÂNG THEO LỜI CHÚA? 2. VÂNG LỜI CHÚA THỂ …

Read More »

MỘT CUỘC ĐỜI ĐƯỢC THAY ĐỔI

Kinh thánh: GA LA TI 1:11-24   -o0o-     Câu gốc : GA LA TI 1:23b-24“… Người đã bắt-bớ chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen-ngợi Đức Chúa Trời. ” 1. NHỜ ĐÂU CUỘC ĐỜI …

Read More »

ĐIỀU LỚN LAO CHÚA LÀM CHO MÌNH

Kinh thánh: Mác 5: 1-20   -o0o-     Câu gốc : Mác 5: 20“… Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn-lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.“ 1. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CHƯA KINH NGHIỆM VIỆC LỚN CHÚA …

Read More »

SỐNG KIÊN NHẪN

Kinh thánh: Gia-cơ 5:7-11   -o0o-     Câu gốc : Gia-cơ 5:7 “… Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối …

Read More »

VÂNG THEO CHÚA

Kinh thánh: Giê-suê 14:6-15   -o0o-     Câu gốc : Giê-suê 14: 14b“… vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. ” 1. NHỮNG THÁCH THỨC CHO NGƯỜI CHỌN VÂNG THEO CHÚA.2. NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI VÂNG THEO CHÚA THỂ HIỆN. 3. NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI VÂNG THEO CHÚA …

Read More »

NGƯỜI KHÔN NGOAN

Kinh thánh: Ê-phê-sô 5:15-21    -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 5:15 “… Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. ” 1. Đối với chính mình.2. Đối với Chúa.3. Đối với Anh em. Một số hình ảnh …

Read More »