admin

BỔN PHẬN CỦA TÍN HỮU

Kinh thánh: Tít 3:1-7  -o0o-   Câu gốc: Tít 3:1-2 “Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi …

Read More »

TIN VÀ SỐNG

Kinh thánh: Tít 2:1-15  -o0o-   Câu gốc: Tít 2:11-12 “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian,phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, …

Read More »

ĐỂ ĐƯỢC MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN

Kinh thánh: Tít 1:10-16  -o0o-   Câu gốc: Tít 1:13 “Lời chứng nầy là thật. Vì vậy, con hãy nghiêm khắc khiển trách họ, để họ được mạnh mẽ trong đức tin”        (Theo BHĐTT) Nhận ra những sai trật trong đời sống. Học biết lẽ thật. Một số …

Read More »

TÁC DỤNG LỜI CHÚA

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 3:14-17  -o0o-   Câu gốc: II Ti-mô-thê 3:16 Trong quá khứ. Trong hiện tại. Trong tương lai. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ Ban Cơ Đốc Giáo Dục   – …

Read More »

NÓI VÀ IM LẶNG

Kinh thánh: Châm ngôn 15:1-7   Chúa ban cho khả năng nói. Im lặng là khả năng cần phải tập luyện. Quân bình giữa nói và im lặng. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT Mục sư CAO NGUYỄN DUY THỨC  – Chia sẻ …

Read More »