admin

ĐỜI SỐNG ĐÓN CHÚA GIÁNG SINH

Kinh thánh: Luca 1:5-17  -o0o-   Câu gốc: Luca 1:6 “…Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được.” Nếp sống công bình. Chấp nhận tha thứ. Cầu nguyện kiên trì. Sửa soạn …

Read More »

NGƯỜI NHỜ CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Đaniên 6:1-28  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 6:23 “…Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình..” Sống …

Read More »

CHÚA THI HÀNH SỰ CÔNG BÌNH

Kinh thánh: Đaniên 4:10-37  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 4:37 “…Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa,ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống..” …

Read More »