admin

SỐNG KIÊN NHẪN

Kinh thánh: Gia-cơ 5:7-11   -o0o-     Câu gốc : Gia-cơ 5:7 “… Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối …

Read More »

VÂNG THEO CHÚA

Kinh thánh: Giê-suê 14:6-15   -o0o-     Câu gốc : Giê-suê 14: 14b“… vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. ” 1. NHỮNG THÁCH THỨC CHO NGƯỜI CHỌN VÂNG THEO CHÚA.2. NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI VÂNG THEO CHÚA THỂ HIỆN. 3. NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI VÂNG THEO CHÚA …

Read More »

NGƯỜI KHÔN NGOAN

Kinh thánh: Ê-phê-sô 5:15-21    -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 5:15 “… Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. ” 1. Đối với chính mình.2. Đối với Chúa.3. Đối với Anh em. Một số hình ảnh …

Read More »

HÃY TRUNG TÍN ĐỪNG VÔ TÍN – Ms Lưu Thuận An

Kinh thánh: Phục-truyền-luật-lệ-ký 1:19-46   -o0o-     Câu gốc : Phục-truyền-luật-lệ-ký 1:36“… ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn.” …

Read More »