admin

Đón Nhận Lời Khuyên Dạy

Kinh thánh: Xuất ê díp tô ký 18:13-27   -o0o-     Câu gốc : Xuất ê díp tô ký 18:24“… Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy.” 1. Hãy trở nên người có lời khuyên dạy tốt. 2. Hãy đón nhận lời khuyên dạy. Một …

Read More »

Đời Sống Thuộc Linh Tăng Trưởng

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12   -o0o-     Câu gốc : I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1b“… thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.” 1. Tăng trưởng nhờ lời Chúa. 2. Phải lánh sự ô uế. 3. Có sự đồng …

Read More »

Điều Chúa Muốn Chúng Ta Làm

Kinh thánh: Lu-ca 11:37-54   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 11:42b“… Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác.” 1. Hãy chú trọng đời sống bề trong. 2. Đừng chỉ quan tâm việc nầy mà bỏ quên việc quan trọng khác. 3. Đừng gây …

Read More »

Người Kính Sợ Chúa Được Phước

Kinh thánh: Thi Thiên 112: 1-10   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 115:13“… Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. ” 1. ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA 2. PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA

Read More »

Hãy Trở Lại Cùng Chúa

Kinh thánh: Ma-la-chi 3:7-12   -o0o-     Câu gốc : Ma-la-chi 3:7b“… Hãy trở lại cùng Ta thì Ta sẽ trở lại cùng các con.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy….” 1. Lý do hãy trở lại cùng Chúa. 2. Phương cách trở lại cùng Chúa. 3. Ích lợi cho người trở …

Read More »

ĐỨNG VỮNG

Kinh thánh: Phi-líp 4:1-7   -o0o-     Câu gốc : Phi-líp 4:1 “… Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. ” 1. NHỮNG ĐIỀU MÌNH CẦN LÀM ĐỂ ĐỨNG VỮNG. …

Read More »

Trông Đợi và Gặp Được Chúa

Kinh thánh: Lu-ca 2:25-32   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 2:30“… Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài.” 1. THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TRÔNG ĐỢI CHÚA? 2. TRÔNG ĐỢI VÀ GẶP ĐƯỢC CHÚA THÌ SẼ TRẢI NGHIỆM ĐƯỢC GÌ? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự Đoàn …

Read More »

TỪ TỐI TĂM QUA SÁNG LÁNG

Kinh thánh: Ê-sai 8:19-23 & 9:1-6   -o0o-     Câu gốc : Ê-sai 9:1“… Tức thì, người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi-khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân-chúng thấy vậy, đều ngợi-khen Đức Chúa Trời.” 1. THỰC TRẠNG KHI Ở TRONG BÓNG TỐI: 2. NIỀM HY VỌNG ĐỂ …

Read More »

XIN CHÚA LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN

Kinh thánh: Thi Thiên 86:1-17   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 86: 6“… Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, Xin để ý đến tiếng nài xin của con. ” 1. (XIN CHÚA LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MÌNH) TRƯỚC HẾT PHẢI HIỂU BIẾT …

Read More »