Home / admin (page 2)

admin

NƠI TRÔNG CẬY VỮNG AN

Kinh thánh: Thi thiên 121:1-6     -o0o-     Câu gốc :Thi thiên 37:5 “… Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. ” 1. Đấng đáng cho chúng ta trông cậy. 2.Chúa là nơi gìn giữ mọi lúc, mọi …

Read More »

BÀY TỎ LÒNG KÍNH SỢ CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 34:1-22     -o0o-     Câu gốc :Thi thiên 34:9 “…Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. ” 1. Qua việc, ngợi khen Chúa. 2. Qua việc, tìm cầu Chúa. 3. Qua việc, chẳng hề …

Read More »

NHEN LẠI ƠN CHÚA

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 1:3-12     -o0o-     Câu gốc : II Ti-mô-thê 1:6 “…Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.” 1.Lý do nhen lại ơn Chúa. 2.Động cơ nhen lại ơn Chúa. …

Read More »

TÔI THẤY

Kinh thánh: Ê-Sai 6:1-8 -o0o- Câu gốc : Ê-Sai 6:1 “… Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.” 1. Tôi thấy Chúa.2. Tôi thấy mình không xứng đáng.3. Tôi nghe thấy Chúa kêu gọi. Một số …

Read More »

SỰ CHE CHỞ CỦA CHÚA

Kinh thánh: Ê-Sai 31:1-9     -o0o-     Câu gốc : Ê-Sai 31: 5 “…Như chim bay liệng thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho. ” 1.Lý do khi không kinh …

Read More »

SỐNG THEO LỜI CHÚA DẠY

Kinh thánh: Công vụ 17:1-15     -o0o-     Câu gốc : Công vụ 17:4 “…Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Gờ-réc vẫn kính sợ Đức Chúa Trời, và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa.” …

Read More »

PHƯỚC HẠNH VÀ THỬ THÁCH

Kinh thánh: II Các vua 4:8-37     -o0o-     Câu gốc : Thi thiên 23:6 “…Quả thật,trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” 1.Phước hạnh. 2.Thử thách. 3.Kết quả của người đối diện với thử thách …

Read More »

BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG

Kinh thánh: Rô-ma 12:9-21     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 12:15 “…Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” 1.Nền tảng của việc bày tỏ tình yêu là gì? 2.Phương cách bày tỏ tình yêu thương như thế nào? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG …

Read More »

GIA ĐÌNH YÊU MÊN CHÚA VÀ HẦU VIỆC CHÚA

Kinh thánh: Công vụ 18:1-3, 18, 19     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 16:3-4 “…Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng …

Read More »

PHÓ THÁC ĐƯỜNG LỐI MÌNH CHO CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 37:1-25     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 37:5 “…Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” 1.Vì sao cần phải phó thác đời sống mình cho Chúa? 2.Người phó thác đời sống mình …

Read More »