admin

TỪ THẤT BẠI ĐẾN THÀNH CÔNG

Kinh thánh: Giăng 21:1-14   -o0o-     Câu gốc : Giăng 21:6 “… Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa” Giảng luận: Mục sư Lưu Thuận An – …

Read More »

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Chương trình Lễ Thương Khó & Phục Sinh 2020 Quản nhiệm & Ban Chấp sự xin gửi thông báo đến quý con dân Chúa tại Hội Thánh Tin lành TÂN MINH sẽ thờ phượng Chúa chung trong Chương Trình Ban Trị Sự Tổng Liên Hội tổ chức tại …

Read More »

GIẢI PHÁP CHO NAN ĐỀ

Kinh thánh: Sáng thế ký 3:1-20; II Sử ký 7:12-14   -o0o-     Câu gốc : II Sử ký 7:14 “…và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên …

Read More »

SỐNG VUI LÒNG CHÚA

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12    -o0o-     Câu gốc : I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 “… Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin …

Read More »

TRÁNH GƯƠNG XẤU MÀ HỌC GƯƠNG TỐT

Kinh thánh: Sáng thế ký 27:6-23; I Samuên 1:19-28     -o0o-     Câu gốc : I Côrinhtô 10:23 “… Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.” Gương xấu cần tránh.Gương …

Read More »

ĐỜI SỐNG GẶP GỠ CHÚA

Kinh thánh: I Giăng 1:1-2:2     -o0o-     Câu gốc : I Giăng 1:1 “…Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống.” Phải có trải nhiệm thật sự …

Read More »

CHỨC VỤ CAO QUÝ

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Kinh thánh: Giăng 12:20-26     -o0o-     Câu gốc : I Ti-mô-thê 3:13 “…Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.” Vì sao gọi là chức vụ cao quý?Người nhận lãnh …

Read More »

LỜI CẦU XIN DÂNG LÊN CHÚA

Kinh thánh: Dân-số-ký 6:22-27     -o0o-     Câu gốc : Giê-rê-mi 33:3 “…Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. ” Cầu xin Chúa ban phước.Cầu xin Chúa phù hộ. Cầu xin Chúa chiếu …

Read More »