admin

NHỜ CẬY CHÚA

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 2:1-7  -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 2:1 “… Sau điều đó, Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va như vầy: Tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy đi lên. Đa-vít tiếp: Tôi phải lên …

Read More »

NGHE VÀ GIỮ LỜI CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 11:27-36  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 11:28 “… Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn! “ Lý do cần nghe và giữ lời Chúa?Thái độ cần có của người nghe và giữ lời Chúa.Phương cách giúp …

Read More »

BÀY TỎ TIN MỪNG

Kinh thánh: I Cô-rinh- tô 15:1-11  -o0o-     Câu gốc : I Cô-rinh- tô 15: 3-4 “… Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, …

Read More »

TIN MỪNG

Kinh thánh: II Các-vua 7:1-11  -o0o-     Câu gốc : II Các-vua 7: 9 “… Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình …

Read More »

BÀI HỌC DÀNH CHO MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

Kinh thánh: II Các-vua 6:1-7  -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 9:37-38 “… Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” Nhìn thấy nhu cầu.Mọi người cùng làm …

Read More »

NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN NƠI CHÚA

Kinh thánh: Luca 7:1-10  -o0o-     Câu gốc : Luca 7:9 “… Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức …

Read More »

TRÁNH NHỮNG QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM

Kinh thánh: I Sa-mu-ên 27:1-12  -o0o-     Câu gốc : I Sa-mu-ên 27:1 “… Đa-vít nói thầm nghĩ rằng: Chắc một ngày kia, ta sẽ chết bởi tay Sau-lơ. Ta chẳng làm chi hay hơn bằng trốn trong xứ Phi-li-tin, thì Sau-lơ sẽ chẳng còn kiếm ta trong cả địa phận …

Read More »

THẤT TÍN VÀ TRUNG TÍN

Kinh thánh: I Sa-mu-ên 26:1-25  -o0o-     Câu gốc : I Sa-mu-ên 26:23a “… Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người ” Thất tín.Trung tín Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – HDCT Chi phái …

Read More »

NUÔI DẠY CON CHO CHÚA

Kinh thánh:  Xuất-ê-díp-tô-ký 2:1-10  -o0o-     Câu gốc: Châm ngôn 22:6 “… Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” Ý nghĩa của việc dạy con cho Chúa.Dạy con cho Chúa như thế nào.Thái độ khi dạy …

Read More »

HỌC CÁCH ỨNG XỬ KHÔN NGOAN

Kinh thánh:  I Sa-mu-ên 25:2-35  -o0o-     Câu gốc : I Sa-mu-ên 25:33 “… Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình” Né tránh cách ứng …

Read More »