Home / admin

admin

KINH NGHIỆM SỰ CHIẾN THẮNG

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 8:1-18   -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 8:6b “… Hễ nơi nào Đa-vít đi đến, thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. “ Không nương dựa vào những gì mình có, mà để lòng tin cậy nơi Chúa.Có lòng tận hiến cho Chúa.Sống công bình …

Read More »

DÂNG HIẾN VUI LÒNG CHÚA

Kinh thánh: I Sử-ký 29:1-16   -o0o-     Câu gốc : I Sử-ký 29: 14 “…Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã …

Read More »

THUỘC RIÊNG VỀ CHÚA

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 7:17-29  -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 7: 23b “… Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng nó thuộc riêng về Ngài. “ Nhờ đâu được thuộc riêng …

Read More »

CHÚA NHÌN THẤY

Kinh thánh: Lu-ca 13:10-17  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 13:12 “… Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh.“ Chúa nhìn thấy điều gì?Chúa thấy thì Chúa làm gì?Chúa muốn thấy gì nơi chúng ta? Một số hình ảnh …

Read More »

HÃY NGHE LỜI NHẮC NHỞ CỦA CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 13:1-9  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 13:3 “… Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.” Lý do lời nhắc nhở?Nội dung lời nhắc nhở.Thái độ đáp ứng với lời Chúa nhắc …

Read More »

VIỆC CHÚA LÀM

Kinh thánh: Giô-na 4:6 “… Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. “ Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự Lê Thị Thùy …

Read More »