admin

THƯƠNG VÀ PHẠT

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 24:18-25   -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 24: 25b“… Thế thì, Đức Giê-hô-va động lòng thương Y-sơ-ra-ên, và tai-họa trong xứ bèn ngừng lại.” A. PHẠT: 1. Lý do bị phạt 2. Mục đích sự sửa phạt B.THƯƠNG: 1. Ai thương 2. Thương ai Một số …

Read More »

Thắc Mắc Được Giải Đáp

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 13:24-43   -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 13: 36b“… môn-đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví-dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.” 1. Vì sao có những thắc mắc?2. Làm gì để những thắc mắc được giải đáp?3. Đã, đang và …

Read More »

Người Phụ Nữ Đáng Khen Ngợi

Kinh thánh: II Các-vua 4:8-37   -o0o-     Câu gốc : Châm ngôn 31:30“… Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi ” 1. Người nữ tin kính Chúa 2. Người nữ luôn thỏa lòng 3. Người nữ khôn ngoan …

Read More »

Đón Nhận Lời Khuyên Dạy

Kinh thánh: Xuất ê díp tô ký 18:13-27   -o0o-     Câu gốc : Xuất ê díp tô ký 18:24“… Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy.” 1. Hãy trở nên người có lời khuyên dạy tốt. 2. Hãy đón nhận lời khuyên dạy. Một …

Read More »

Đời Sống Thuộc Linh Tăng Trưởng

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12   -o0o-     Câu gốc : I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1b“… thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.” 1. Tăng trưởng nhờ lời Chúa. 2. Phải lánh sự ô uế. 3. Có sự đồng …

Read More »

Điều Chúa Muốn Chúng Ta Làm

Kinh thánh: Lu-ca 11:37-54   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 11:42b“… Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác.” 1. Hãy chú trọng đời sống bề trong. 2. Đừng chỉ quan tâm việc nầy mà bỏ quên việc quan trọng khác. 3. Đừng gây …

Read More »

Người Kính Sợ Chúa Được Phước

Kinh thánh: Thi Thiên 112: 1-10   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 115:13“… Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. ” 1. ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA 2. PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA

Read More »

Hãy Trở Lại Cùng Chúa

Kinh thánh: Ma-la-chi 3:7-12   -o0o-     Câu gốc : Ma-la-chi 3:7b“… Hãy trở lại cùng Ta thì Ta sẽ trở lại cùng các con.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy….” 1. Lý do hãy trở lại cùng Chúa. 2. Phương cách trở lại cùng Chúa. 3. Ích lợi cho người trở …

Read More »

ĐỨNG VỮNG

Kinh thánh: Phi-líp 4:1-7   -o0o-     Câu gốc : Phi-líp 4:1 “… Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. ” 1. NHỮNG ĐIỀU MÌNH CẦN LÀM ĐỂ ĐỨNG VỮNG. …

Read More »