admin

HÃY ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚA

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 3:1-17   -o0o-     Câu gốc : II Ti-mô-thê 3:14“…Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai “ 1. Vì sao cần phải đứng vững trong …

Read More »

SỰ CUỐI CÙNG ĐÃ GẦN

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 4:7-11   -o0o-     Câu gốc : I Phi-e-rơ 4:7“… Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.“ 1. Chúng ta biết gì về sự cuối cùng đã gần ?2. Làm gì khi sự cuối cùng đã gần ? …

Read More »

ĐỜI SỐNG TÔN CAO CHÚA

Kinh thánh: Ê SAI 38:1-22   -o0o-     Câu gốc : Ê SAI 38:19a“Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn-vinh Ngài, như tôi làm ngày nay… “ 1. Đời sống của người tôn cao Chúa sẽ như thế nào ?2. Vì sao phải tôn cao cao Chúa ?3. Người tôn cao …

Read More »

CHÚA MỞ LÒNG

Kinh thánh: Công Vụ 16:1-15   -o0o-     Câu gốc : Công vụ 16:14b“… Chúa mở lòng cho người, đặng chăm-chỉ nghe lời Phao-lô nói” 1.Mục đích Chúa mở lòng2.Phương cách để kinh nghiệm được việc Chúa mở lòng. Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT …

Read More »

CẢM TẠ CHÚA NHÂN TỪ

Kinh thánh: Thi Thiên 136:1-26   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 136:1“… Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.“ 1. Vì Chúa là Đấng Tạo hóa2. Vì Chúa ban ơn giải cứu3. Vì Chúa cho chúng ta làm tuyển dân …

Read More »

SỐNG VỚI LỜI CHÚA

Kinh thánh: Nê-hê-mi 8:1-18   -o0o-     Câu gốc : Nê-hê-mi 8:8“… Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. “ 1. Nhận biết đời sống không thể thiếu lời Chúa.2. Nghe lời Chúa với …

Read More »

SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

Kinh thánh: I Phi e rơ 1:13-25   -o0o-     Câu gốc : I Phi e rơ 1:17b“… thì hãy lấy lòng kính-sợ mà ăn-ở trong thời-kỳ ở trọ đời nầy“ 1. Những điều giữa đời ngăn trở chúng ta sống đạo.2. Lý do phải sống đạo.3. Biểu hiện của sống đạo …

Read More »

NHỜ CẬY CON NGƯỜI HAY NHỜ CẬY CHÚA

Kinh thánh: Giê-rê-mi 17:5-8   -o0o-     Câu gốc : Giê-rê-mi 17:7“… Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.“ 1. Kinh Thánh nói gì về việc nhờ cậy con người.2. Lời Chúa chỉ dạy về đời sống nhờ cậy Chúa. …

Read More »