CẢM TẠ CHÚA NHÂN TỪ

Kinh thánh: Thi Thiên 136:1-26   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 136:1
“… Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

1. Vì Chúa là Đấng Tạo hóa
2. Vì Chúa ban ơn giải cứu
3. Vì Chúa cho chúng ta làm tuyển dân của Chúa
4. Ngài ban dất hứa cho chúng ta

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Phạm Văn Tính – Giảng luận

Chấp sự Trần Thanh Hường– Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin