Đời Sống Thuộc Linh Tăng Trưởng

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12   -o0o-     Câu gốc : I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1b
“… thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.

1. Tăng trưởng nhờ lời Chúa.
2. Phải lánh sự ô uế.
3. Có sự đồng công của Chúa Thánh Linh.
4. Hằng tỏ lòng yêu thương thêm mãi.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

About admin