Người Kính Sợ Chúa Được Phước

Kinh thánh: Thi Thiên 112: 1-10   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 115:13
“… Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.

1. ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA
2. PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA

About admin