CẬP NHẬT HÌNH ẢNH “LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ TIN LÀNH TÂN MINH – 31.8.2022”

“Khi Sa-lô-môn cầu-nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của-lễ thiêu và các hi-sinh, sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va đầy-dẫy trong đền.”
Ngày hôm này là món quà mà Chúa đã ban cho con dân Chúa tại HTTL Tân Minh, một ngày khó quên của Hội Thánh. Xin Chúa đầy ơn và đoái xem nhà nầy…

About Tin Tran