ĐẤNG YÊN ỦI – Ms Lưu Thuận An

Kinh thánh: Giăng 14:16
“… Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời.”

1.
2.
3.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Nguyễn Văn Hải– Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Chấp sự Trần Thanh Hường – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin