SỬA SOẠN CHO CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 1:5-25   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 1:17
“… Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.”

  1. Gia đình của người sửa soạn cho Chúa.
  2. Phương cách để sửa soạn cho Chúa.
  3. Kết quả của việc sửa soạn cho Chúa.

About admin