SỐNG THEO Ý MUỐN CHÚA

Kinh thánh: Phục truyền 10:12-22     -o0o-     Câu gốc : Phục truyền 10:12-13    

“…Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?.”

1.Kính sợ Đức Chúa Trời.

2.Yêu mến và hết lòng phụng sự Ngài

3.Sống để hưởng phước Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Giáo viên và Phụ giáo – Tôn vinh Chúa

Học viên – Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI THỊ KIM ÁNH – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Nc VŨ ĐÌNH TÂM – Giảng luận

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.