SỐNG NHÂN TỪ

Câu gốc : Ê-phê-sô 4:32    

“…Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

1.Là mạng lệnh của Chúa.

2.Là có sự qua lại.

3.Là phải diệu dàng.

4.Là giống Chúa về sự tha thứ.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.