NIỀM VUI TỪ CHÚA THĂNG THIÊN

Kinh thánh: Luca 24:51-52 

“…Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.  Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.

1.Vui mừng khi chia tay.

2.Vui mừng vì được Đức Thánh Linh ban xuống.

3.Vui mừng vì Chúa đã sắm sắm chỗ để ở.

4.Vui mừng vì Chúa trở lại.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Ca đoàn Trung Tráng niên – Tôn vinh Chúa

Phương Thảo – Tôn vinh Chúa

Mục sư LƯU THUẬN AN – Giảng luận

Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.