XIN CHÚA MỞ CỬA CHO SỰ GIẢNG ĐẠO

Kinh thánh: Cô-lô-se 4:2-6     -o0o-     Câu gốc: Cô-lô-se 4:3a

“…xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.”

1.Thái độ của người xin.

2.Đời sống của người xin.

3.Nhận biệt cách Chúa mở cửa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

chi phái  3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện dâng hiến

Ông NGUYỄN VĂN TỨ – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.