NGƯỜI TÌM KIẾM CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 24:1-10     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 24:6

“… Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.”

1.Nhận thức rõ Đấng chúng ta tìm kiếm như thế nào?

2.Thái độ người tìm kiếm Chúa ra sao?

3.Kết quả của người tìm kiếm Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

chi phái  2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện dâng hiến

Cô ĐẶNG THỊ XUÂN THU – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.