NGƯỜI TIN CẬY NƠI CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 91:1-16     -o0o-     Câu gốc: Thi Thiên 91:2

“…Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.”

1.Phải hiểu biết về Chúa

2.Nhận thấy Chúa bảo vệ

3.Thái độ người tin cậy Chúa

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự BÙI VĂN THẠNH– Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.