NẾP SỐNG ĐẠO CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12     -o0o-     Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1

“…Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.”

1.Sống đẹp ý Chúa.

2. Sống giữ mình.

3. Phải yêu thương nhau.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT

Mục sự LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự NGUYỄN VĂN HẢI – Cầu nguyện dâng hiến

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.