NGƯỜI NHỜ CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Đaniên 6:1-28  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 6:23

“…Bấy giờ vua mừng rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình..”

  1. Sống trung tín.
  2. Sống không hổ thẹn với Đức Chúa Trời.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT

Chi phái 3   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.