TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH

Kinh thánh: Đaniên 3:13-30  -o0o-   Câu gốc: Đaniên 3:17

“…Nầy,hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua..

    1. Không pha trộn niềm tin.
    2. Sợ Chúa hơn sợ người ta.
    3. Trải nghiệm thực tế cách thuộc linh.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Cô  ĐẶNG THỊ XUÂN THU – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Giảng lời Chúa

Ban Trung Tráng niên   – Tôn Vinh Chúa

Anh  NGUYỄN THANH – Cầu nguyện Dâng hiến

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.