ĐỂ CÓ ĐỨC TIN MẠNH MẼ

Kinh thánh: Đa-ni-ên 1:1-21  -o0o-   Câu gốc: I Phi-e-rơ 1:7

“… Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

    1. Đức tin phải được thử nghiệm.
    2. Đức tin phải được thể hiện.
    3. Những người có đức tin mạnh mẽ sẽ được trưởng thưởng.

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chấp sự  NGUYỄN VĂN HẢI – HDCT

Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

Chi phái 2   – Tôn Vinh Chúa

Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – Cầu nguyện Dâng hiến

Ông  NGUYỄN VĂN TỨ  – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.