HUẤN LUYỆN TRUYỀN GIÁO

CHIA SẺ NIỀM TIN

Để trang bị kỹ năng nói về Phúc Âm cứu rỗi. Ban Truyền giảng Hội thánh tổ chức ngày huấn luyện dành toàn thể con cái Chúa trong Hội thánh.

Chương trình được bắt đầu lúc 10h – 17h, ngày 6/5/2018. Ngày huấn luyện đem nhiều kết quả, khích lệ nhiều con cái Chúa mạnh dạng khi truyền bá danh Ngài trong những ngày cuối cùng.

Một số hình ảnh ghi nhân:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.