Cách Chúa Huấn Luyện | Ngày Cơ Đốc Giáo Dục | Ms Lưu Thuận An |

Cách Chúa Huấn Luyện

Kinh thánh: Phục truyền 8:1-20              –             Câu gốc: Phục truyền 8:3b

  • Chúa thử chúng ta (2)
  • Chúa dạy (3)
  • Chúa dùng kỷ luật (4,5)
  • Chúa nhắc nhở (11)
  • Chúa huấn luyện (18a)
  • Chúa làm gương (18b)

Một số hình ảnh ghi nhận:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.