Phước Thiêng Liêng | Ms Lưu Thuận An |

Phước Thiêng Liêng

Kinh thánh: Ê phê sô 1: 3-14        –        Câu gốc: Ê phê sô 1:3

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.