THÔNG CÔNG: Ban Phụ Nữ & Ban Trung Tráng Niên

Nhằm tạo sự rắn kết giữa chị em phụ nữ với nhau và tạo sự thâm tình trong Chúa. Ban Phụ nữ và Ban Trung Tráng niên có buổi Thờ phượng và sinh hoạt vui vẻ, phước hạnh trong tình yêu Chúa Giê-xu Christ.

Thì giờ Thờ phượng Chúa

Thì giờ sinh hoạt với chủ đề ” Rung Chuông Vàng”

Thông công

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.