CẦU NGUYỆN CHO NHAU | Êphêsô 1:15-23 |

httltanminh.com

CẦU NGUYỆN CHO NHAU

Ê phê sô 1:15-23


 

  1. Lý do cầu nguyện

– Nhìn thấy Đức tin anh em (15a)

– Tình yêu thương đối với nhau được duy trì (15b)

  1. Mục đích cầu nguyện:

– Nhận biết Chúa (17)

– Trông cậy nơi Chúa (18)

  1. Đấng chúng ta cầu nguyện:

– Đấng có quyền vô hạn (19)

– Đấng kêu gọi và lãnh đạo Hội thánh (22,23)

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.