Tổng kết Thánh kinh hè 2017

httltanminh.com – Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài trên công việc dạy đạo cho các em ấu nhi, ấu đồng và thiếu nhi trong Hội thánh. Mặt dù là Hội thánh trẻ, nhân sự ít, nhưng ban cơ đốc giáo dục vẫn mạnh dạn đi trên đôi chân của mình để truyền đạt lời Chúa cho các em.

Số học viên tham gia là 60 em, có 55 em đã hoàn thành môn học và tất cả điều đạt giỏi và khá.

Nguyện xin Chúa ban phước để lời Ngài ở cùng các em. A-men!

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.